Vår politik för Övertorneå

Här beskrivs vallöftena 2010-2014

Attraktiv livsmiljö i Sveriges första ekokommun.

Vi vill

 • Skapa attraktivt boende – ungdomsbostäder, gruppbostäder för funktionshindrade och seniorbostäder
 • förbättra marknadsvändningen vid älven
 • erbjuda vackra strandnära tomter och möjligöra ekologiska boende.
 • värna demokratin – mötesplatser för alla, för att vårda och stärka det sociala kapitalet.
 • Möjligöra en rik fritid för alla – ökat föreningsstöd; lite ger mycket för många
 • underlätta och värna det ideela engagemanget genom föreningsservice.
 • ge plats åt kulturen och musiken – inrätta musikens/kulturens hus.
 • erbjuda avgiftsfri kommunal musikskola
 • tillgängligöra och värna naturen genom att underhålla spår och leder.
 • Erbjuda gratis bad för ökad folkhälsa.
 • ge de bästa förutsättningarna för ungdomsidtotten genom att bla. bygga en kostgräsplan.

 

Växande näringar
Vi vill

 • erbjuda god och lättillgänglig företagsservice
 • främja produktion av och efterfrågan på näringsproducerade livsmedel.
 • stödja aktiv landsbygdsutveckling
 • synliggöra hållbara energilösningar.
 • marknadsföra nischade utbildningar
 • utöka turism och ekoturism
 • lyfta fram klimatsmarta transporter.

Hållbar, trygg och solidarisk omsorg
Vi vill

 • Alltid ha omsorgstagaren i fokus
 • höja kvalitén i omsorgen och genom samarbete få spetskompetens.
 • samverka med föreningslivet genom föreningsstöd för ”fixar-Olle” och för att främja social samvaro och meningsfulla aktiviteter
 • utveckla missbruksvården
 • öka inslaget av natur och kultur i verksamheten för att förbättra hälsa och ökat välbefinnande

 

En förskola/skola med ambitioner och högsta kvalitet
Vi vill

 • att all kunskap ska främja hållbar utveckling för överlevnad
 • möjliggöra ett livslångt lärande och kunskap för ALLA – Komvux, högskoleutbildning på distans genom HÖN, utvecklad SFI för barn och vuxna
 • erbjuda alla studerande, både ungdomar och vuxna, god studie- och yrkesvägledning för hållbara beslut
 • erbjuda ungdomar arbetslivserfarenhet genom sommarjobb
 • ge förskolans/skolans personal goda möjligheter till fortbildning och vidareutveckling i yrket för att bli det bästa pedagogerna
 • skapa en god arbetsmiljö för både barn/elever och personal
 • främja ömsesidig respekt i förskolans/skolans vardag
 • förbättra samarbetet och främja dialogen mellan hem och förskola/skola
 • inrätta särgymnasium på Gränsälvsgymnasiet

Den kommunala arbetsplatsen ska vara attraktiv
Vi vill

 • kvalitetsäkra verkamheten genom att aktivt granska och utvädera för att ständigt förbättra. För det krävs kunskap, engagemang och energi hos personal och arbetsgivare
 • erbjuda goda arbetsvillkor
  – mönsterarbetsplatser
 • att behovet styr bemanningen
 • för etisk och moralisk personalpolitik
 • verka för en positiv inställning till intraprenad, kooperativ och sociala företagsformer som alternativ till privatiseringar.

Övertorneå – Vision 11 000

Allt måste utgå från målet att höja invånarantalet i kommunen och att göra all utveckling hållbar. Förutsättningar för ett hållbart Övertorneå finns i dess befolkning, näringsliv, kultur, tradition och naturliga resurser under varumärket…

Ekokommunen Övertorneå i Polcirkelland.
Övertorneå kommun, näringslivet och befolkningen kan även fortsättningsvis dra nytta av det goda namn och rykte som kommunen fått i egenskap av Sveriges första ekokommun. Kommunen ska verka för att näringslivet ges goda förutsättningar till en positiv utveckling. Det kan ske genom en god företagsservice och en effektiv. väl fungerande kommunförvaltning som i gott samarbete med förtroendevalda politiker tar ansvar för arbetsuppgifterna.

Vi Socialdemokrater vill arbeta aktivt med värdegrund, etik och moral utifrån begrepp som solidaritet, rättvisa jämlikhet, jämställdhet, trygghet och rätten till arbete och försörjning. Arbetslöshet är slöseri med resurser.

Kommunen är en stor arbetsgivare och har ett särskilt ansvar att tillsammans med de fackliga organisationerna skapa mönsterarbetsplatser.

Med ombyggnaden av Särkivaaragàrden har ett av vara vallöften från 2006 uppfyllts och äldreomsorgen fått ett välbehövligt modemt boende som motsvarar alla krav på omsorg och trygghet som de boende har rätt att ställa.

Alla har glädje och nytta av en rik och meningsfull fritid. Lite ger mycket för många. Satsning på fritidsaktiviteter förbättrar folkhälsan och kommunens attraktionskraft

Under senare tid har Övenomeà fått ett nytt och viktigt tillskott i befolkningen genom flyktingmottagningen. Flyktingmottagningen innebar många statligt finansierade arbetstillfällen samtidigt som den kanske på sikt för med sig en välbehövlig befolkningstillväxt.

 

TRYGGHET I LIVET!

Vi socialdemokrater vill ha en kommun som ger alla möjlighet att färdas tryggt genom livet. Vi lever i ett samhalle som ständigt förändras, och det är inte bara samhället som förändras utan även människors behov förändras beroende på var i livet de befinner sig. Vi vill att alla ska leva trygga i förändringen. Tryggheten ger oss frihet att forma våra liv utifrån vara behov och de som behöver det ska få en trygg solidarisk omsorg som ska vara hållbar i längden för alla parter.

Solidaritet och gemenskap
Men trygghet består av många delar. Det är självklart att par som vill leva tillsammans ska få göra det även på ett särskilt boende. Det är också självklart att man får god mat, kan få njuta av roliga stunder och får professionell omsorg. Vi vill att omsorgsmottagarens behov styr resursfördelningen för att säkerställa kvalitén. Ökar behovet under en tid så gör också resurserna det. Kryddan i livet är ofta kultur och natur. Vi vill att det fortsätter att vara en naturlig del i vardagen livet ut.. eftersom det bidrar till ökat välbefinnande och höjd livskvalitet.

En annan viktig del i att kanna sig trygg och tillfreds for ett rikt liv är att ha en meningsfull sysselsättning. Vi vill utveckla sysselsättningen inom socialnämndens verksamhetsområde och verka för positiv personlig utveckling. Missbruksvården är ett annat område vi vill se en utveckling av.

Större möjligheter
Samverkan ger fler möjligheter att möta de människor som är allra mest utsatta. Vi vill att kommunen ska samverka med övriga parter i större utsträckning än nu för ökad säkerhet och bättre helhetsbild. Medicineringen måste säkerställas, ingen Överkonsumtion accepteras!

För att höja kvalitén vill vi att kommunerna samverkar över kommungränserna för att få den spetskompetens vi saknar idag. Vi vill också samverka med föreningslivet och med hjälp av föreningsstöd kunna erbjuda social samvaro och aktiviteter, där både givaren och mottagaren är vinnare.

Starkt kapital
Personalen inom socialnämnden har hög utbildningsnivå och lång erfarenhet. Den är vårt starkaste kapital och den vill vi värna om. Det är också den som möjliggör trygg solidarisk omsorg och vi vet att för att behålla personalen, och det den står för,  krävs både lyhördhet, engagemang och energi. Vi är öppna för intraprenad, kooperativt- och socialt företagande och vill tillsammans med personal arbeta för positiv utveckling, rättvisa och solidaritet.

 

VÄXANDE NÄRINGAR
– FUNGERANDE NÄRINGSLIV

Grunden för en sund utveckling av kommunen är ett väl fungerande näringsliv. Likaså är en väl fungerande kommun en förutsättning för näringslivets utveckling.

Därför är det viktigt att kommunen verkar för att näringslivet ges förutsättningar till en positiv utveckling

Viktiga verktyg i det arbete är en servicevänlig kommunförvaltning och vår tillväxtenhet.

Vår målsättning är att i dialog med näringslivet utveckla näringsklimatet i kommunen.

Tillsammans kan vi utveckla arbetsmarknaden så att fler får  möjlighet till utkomst i kommunen.

 

Attraktiv kommunal arbetsplats

Socialdemokraterna i Övertorneå vill att den kommunala arbetsplatsen ska vara attraktiv. Därför är goda arbetsvillkor och mönsterarbetsplatser vårt mål. Vi vill att våra kommunalt anställda ska känna sig trygga på sina arbeten för att ständigt kunna förbättra och kvalitetssäkra verksamheten. En etisk och moralisk personalpolitik är självklar för oss socialdemokrater.

Vi ska sträva mot jämlika och rättvisa löner och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi ska också verka för en positiv inställning till kooperativ, intraprenad och sociala företagsformer. Slutligen vill vi att samverkan mellan fack och arbetsgivare ständigt ska utvecklas och förbättras.

 

BÄSTA KUNSKAPEN FÖR ALLA

Dagens skola i Övertorneå färgas besparingar och ett vikande elevunderlag. Därför vill vi höja ambitionsnivån i skolan och skapa den bästa kunskapen för ALLA!

Detta ska vi göra genom att fortbilda våra pedagoger, diskutera värdegrundsfrågor med alla inom skolan, både barn och vuxna. Vi måste hitta den ömsesidiga respekten för varandra.

Samarbetet och dialogen mellan hemmet och skolan måste bli bättre för det är tillsammans vi kan åstadkomma underverk. Vi måste skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö för alla som verkar inom skolans område.

Sommarjobben för vara ungdomar anser vi vara en viktig resurs for att få en inblick i olika yrken och hur det kommer att bli i framtiden när eleverna avslutat sin utbildning. Det måste vi prioritera!

Studie- och yrkesvägledningen går hand i hand med ovanstående och är minst lika viktigt för elevema.

De som styr i Övertomeá idag vill flytta in särgymnasiet till lågstadiebyggnaden (bara för att det är enklast). Det vill inte vi göra!

Vi anser att alla elever måste få gå sin utbildning med jämnåriga och därför tycker vi att man ska placera särgymnasiet i Gränsalvsgymnasiets byggnad. antingen i befintliga lokaler där eller i en eventuell tillbyggnad.