Extra kongressen, riktlinjer för partiet

4 uppdrag från extrakongressen

 

När Håkan Juholt avslutade den extra partikongressen tog han med sig fyra uppdrag: Utrota barnfattigdomen, trygga pensionerna, genomlys avregleringarna och se över skattesystemet.

 • Barnfattigdom har ingen plats i Sverige. Barn som lever i fattigdom är ovärdigt ett modernt välfärdssamhälle. Vi socialdemokrater kommer därför att utarbeta ett program för att utrota barnfattigdomen.
  Vi ska vända på varje sten. Det handlar om fler jobb. Föräldrars fattigdom är samma sak som barnfattigdom. Det handlar om rätten till heltid. Det handlar om att titta på barnbidragen. Det handlar om bostadspolitiken. Det handlar om hela socialpolitiken. I all vår politik ska vi bekämpa barnfattigdomen.
 • Vi ska ha ett starkt, gemensamt pensionssystem. Alla ska kunna lita på att pensionssystemet ger en trygg inkomst på ålderns höst. Nu ser vi att pensionsnivåerna i framtiden kommer att vara så låga att de för vissa grupper inte ens kommer att ge hälften av inkomsten i statlig pension.
  Därför kommer vi socialdemokrater att ta initiativ till en ordentlig utvärdering av pensionssystemet. I den utvärderingen kommer vi att föra samtal med LO, TCO och SACO för att få med oss löntagarnas synpunkter på pensionerna. Sedan ska vi diskutera frågan med regeringen och göra de justeringar som behövs. Vi står fast vid en bred pensionsöverenskommelse över blockgränserna.
 • Det är nu dags att ställa frågan om avregleringarna har gett de effekter de lovade. När det gäller till exempel telemarknaden är svaret utan tvekan: Ja. Priserna har sjunkit kraftigt – samtidigt som möjligheterna att kommunicera kraftigt förbättrats. Men när det gäller elmarknaden verkar svaret vara ett lika tydligt nej. Bolagen täljer guld samtidigt som elpriserna skenar för både hushåll och företag. Det var inte vad vi väntade oss.
  Trots detta har den borgerliga regeringen gått vidare och utan konsekvensanalys privatiserat och avreglerat nya områden: apoteken, järnvägen, kollektivtrafiken och bilprovningen.
  Vi socialdemokrater kommer därför att genomlysa avregleringarna för att se till att de uppnår sina syften. Medborgarintresset måste sättas först. Vi är beredda att omreglera och påreglera om medborgarnyttan kräver det.
 •  Vi socialdemokrater vill att skatterna på bästa sätt ska främja mer arbete, omfördela inkomster, finansiera välfärden och bidra till en miljöomställning.
  På flera av dessa punkter har de senaste årens borgerliga skattepolitik lett i fel riktning. Regeringens politik har dessutom inneburit tydliga avsteg från skattereformens principer om transparens, tydlighet och enhetlighet.
  Vi vill genomlysa skattesystemet för att skapa konkurrenskraftiga villkor för det svenska näringslivets tillväxt och skapa fler jobb. Därför kommer vi nu att göra en översyn av skattesystemet.